Sklep internetowy otwarty! Zapraszamy!

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI  /  PLIKI COOKIE

 1. Ochrona danych                                     

Szanowny Kliencie,

Firma P.H.U. CERAMED respektuje i chroni Twoja prywatność, przestrzega zasad określonych w  przepisach regulujących ochronę danych osobowych, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym przekazujemy poniższą informację dotyczącą przetwarzanych przez P.H.U. CERAMED Edward Stekla z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 163, jako administratora, Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Twoje dane są i będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • wykonania umowy, której jesteś stroną, w tym obsługiwania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń,
 • wykonania przez nas obowiązku prawnego, w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością,
 • podjęcia na Twoje życzenie działań mających na celu ewentualne zawarcie umowy (złożenie oferty, prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną),
 • kontaktowania się z Tobą, prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Ciebie w tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem wykonania obowiązków ustawowych oraz gdy jest to konieczne w związku z dochodzeniem roszczeń bądź ze złożoną reklamacją w celu uzyskania opinii specjalisty bądź producenta.

Rodzaj przetwarzanych danych

 • Przetwarzać będziemy wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyższych celów, tj. imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, NIP, REGON oraz ewentualnie numer telefonu i e-mail.
 • Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zakupem towarów lub usług bądź Twoja prośbą o przygotowanie oferty lub informacji.

Dobrowolność podania danych osobowych

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie przez Ciebie swoich danych jest dobrowolne, lecz ich podanie może być konieczne dla realizacji ww. celów (np. do zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji) oraz wypełnienia prawnych zobowiązań ciążących na P.H.U. CERAMED związanych z rozliczeniami pieniężnymi, podatkami i rachunkowością.
Okres przechowywania danych

Twoje dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym:

 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której jesteś stroną – przez czas wykonywania tej umowy przedłużony o okres rękojmi za wady bądź gwarancji (w zależności od tego, który jest dłuższy), nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego i rachunkowości,
 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu ewentualnego zawarcia umowy i złożenia oferty – przez okres roku od upływu ważności oferty,
 • w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do dnia wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługujące prawa

 • Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych i – w ramach obowiązujących przepisów prawa – do ich przenoszenia, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Posiadasz także prawo – w granicach przepisów ustawy – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Jeżeli poprosiliśmy Cię o zgodę na przetwarzanie danych, możesz cofnąć zgodę w każdym momencie.
 • Masz prawo wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Kontakt

Gdybyś chciał się z nami skontaktować w sprawie ochrony Twoich danych osobowych, to możesz to zrobić, pisząc na adres pocztowy administratora Twoich danych podany wyżej,  adres elektroniczny info@ceramed.com.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48338298770.

2. Pliki Cookie

Co to są pliki „cookie”?

Aby wyjaśnić powód i istotę działania plików cookie, trzeba na początku wspomnieć o zasadzie działania protokołu HTTP (ang. hypertext transfer protocol), czyli mechanizmu działania popularnej sieci WWW.

Protokół został zaprojektowany do przekazywania tak zwanych dokumentów hypertekstowych, czyli takich, które zawierają linki kierujące do innych treści. Dlatego mechanizm działa tak, że od strony przeglądarki wysyłane jest żądanie (ang. request), które trafia do serwera WWW. Następnie serwer wysyła odpowiedź na dane żądanie w postaci odpowiednio „opakowanego” dokumentu (np. strony WWW).

Pierwotnie strony WWW zawierały głównie treści tekstowe. Jednak dzięki możliwości osadzania treści multimedialnych strony WWW zdobyły taką popularność, że bardzo często mówiąc internet mamy na myśli właśnie pajęczynę stron WWW.

Rozwinęły się technologie umożliwiające uruchamianie w sieci WWW aplikacji takich jak wyszukiwarki, sklepy, bazy danych, portale, mapy interaktywne, repozytoria multimediów itd. Jednak ogólny mechanizm pozostał niezmieniony. Pomiędzy kolejnymi żądaniami i odpowiedziami serwera – przesyłanymi stronami – połączenie pomiędzy przeglądarką a serwerem internetowym nie jest utrzymywane.

Możliwość identyfikacji użytkownika korzystającego ze stron WWW jest przez to utrudniona. Nie zawsze wiadomo od którego użytkownika pochodzi żądanie wyświetlenia danej strony intenetowej. Co bywa problemem dla aplikacji internetowych takich jak na przykład sklepy internetowe, które powinny zapamiętywać zawartość koszyka każdego użytkownika.

Jedną z technik rozwiązywania problemów identyfikacji użytkownika są tak zwane pliki „cookie” czyli ciasteczka. Są to pliki przechowujące relatywnie krótkie informacje tekstowe – do 255 znaków (co jest wystarczające do zapamiętania na przykład identyfikatora sesji przeglądania sklepu internetowego itp.).

Pliki „cookie” są zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika stron WWW. Polecenie zapisania odpowiedniego pliku cookie jest przesyłane wraz z odpowiedzią serwera. Może też być wywołane za pomocą, działającego na stronie WWW, skryptu JavaScript. Po zapisaniu „cookie”, przeglądarka za każdym razem, kiedy wysyła nowe żądanie do serwera WWW (np. kiedy po raz kolejny otwiera stronę), pliki cookie są odsyłane do tego serwera. Zawartość plików jest dostępna dla serwera. Dzięki temu aplikacje WWW mogą rozróżniać użytkowników a także przechowywać krótkie informacje po stronie przeglądarki internetowej.

Atrybuty „cookie”

Podstawowymi atrybutami (danymi przechowywanymi w cookie) są nazwa i wartość ciasteczka. Dodatkowo występuje data wygaśnięcia ciasteczka, która określa kiedy przeglądarka powinna usunąć ciasteczko ze swojej pamięci. Innymi atrybutami są domena internetowa i ścieżka. Ograniczają one dostęp serwerów do danego ciasteczka. Cookie jest odsyłane tylko do serwerów zgodnych z domeną w przypadku żądań stron zgodnych z daną ścieżką.

Kolejnymi dostępnymi atrybutami są oznaczenia „Secure” i „HttpOnly”. W przypadku użycia oznaczenia „Secure” cookie będą odsyłane tylko w połączeniach za pomocą protokołu SSL (https). HttpOnly informuje przeglądarkę, że ciasteczko nie powinno być dostępne z poziomu skryptów takich jak np. JavaScript.

Więcej informacji:

Do czego używane są pliki „cookie”?

Przeznaczenie cookie nie jest określone. Mechanizm „ciasteczek” ma pewne możliwości, ale cel jego wykorzystania określają programiści.

Można zauważyć, że pliki cookie najczęściej wykorzystywane są do obsługi mechanizmów potrzebnych do działania aplikacji WWW. W szczególności do przechowywania tak zwanego identyfikatora sesji, czyli oznaczenia umożliwiającego serwerowi WWW rozróżnianie konkretnych użytkowników pośród jednoczesnych zapytań pochodzących od wielu użytkowników.

Dzięki powyższemu możliwe jest stworzenie mechanizmów autoryzacji (czyli logowania się) użytkowników. Szeroko stosuje się wspomniane mechanizmy w systemach bankowych, poczty elektronicznej, w portalach społecznościowych przy logowaniu się do określonego konta itp.

Strony WWW, dzięki mechanizmowi cookie, mogą zapamiętywać kolejne wybory użytkownika. W ten sposób mogą działać np. mechanizmy koszyków w sklepach internetowych.

Innym powodem używania plików cookie może być chęć tworzenia mechanizmów personalizacji. Niektóre z systemów mogą na przykład próbować wyświetlać treść danej witryny przygotowaną według przewidywanych zainteresowań użytkownika.

Pliki cookie są szeroko stosowane do tworzenia rozmaitych systemów zbierających statystyki. Ruch poszczególnych użytkowników może być śledzony i analizowany. W oparciu o powyższe oprócz personalizacji możliwa staje się próba tak zwanego „targetowania” reklamy, czyli wyświetlania treści reklamowych, które w założeniach mogą zainteresować danego użytkownika.

Niektórzy mogą obawiać się, że dane przechowywane w plikach cookie mogą w jakiś sposób zostać użyte na szkodę użytkownika. Wspomniane obawy są brane pod uwagę przez twórców programów komputerowych takich jak przeglądarki internetowe, ale jednocześnie konieczne jest zapewnienie funkcjonalności potrzebnej do działania aplikacji internetowych. Obiektem ochrony staje się prywatność ruchu generowanego przez poszczególnych użytkowników oraz dane przechowywane w plikach cookie.

Warto zapoznać się z możliwościami przeglądarek intranetowych związanymi z ochroną prywatności oraz ochroną danych danych zapisanych w plikach cookie.

Zabezpieczenia cookie

Pliki cookie zawierają tylko dane tekstowe nie mogą zawierać np. plików wykonywalnych. Dlatego nie mogą przechowywać na przykład wirusów komputerowych, czy programów typu malware.

Ich zawartość może jednak stać się obiektem ataku hakerskiego mającego na celu przejęcie sesji (ang. session hijacking) lub odczytanie danych poufnych. Niestety nie można wykluczyć istnienia dziur w zabezpieczeniach przeglądarek umożliwiających wspomniane działanie.

Podstawowym zabezpieczeniem ciasteczek jest ograniczenie ich przeznaczenia do określonej domeny internetowej, tak że pozostałe serwery internetowe nie mają dostępu do danych zapisanych w ciasteczkach. Innymi zabezpieczeniami są wspomniane atrybuty „Secure” i „HttpOnly”

[gs_logo posts="-1"]

#1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Jeżeli Pan/Pani podaje nam swoje dane osobowe ich administratorem jest P.H.U. CERAMED Edward Stekla z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 163. Kontaktując się z nami wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w określonym przez Panią/Pana bądź przepisy prawa celu, zgodnie z naszą Polityką Prywatności, z którą można się zapoznać pod poniższym linkiem. #2. PLIKI COOKIE Strona ceramed.pl używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. WIĘCEJ INFORMACJI

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close